jadlodajniaZadanie to zostało zakończone już po przekształceniu się Komitetu w Zespół ds. Budowy Hospicjum, działający w ramach Stowarzyszenia. Dziś ówcześni członkowie Społecznego Komitetu Budowy Hospicjum, stanowią grupę najaktywniejszych członków Stowarzyszenia.
Stale pogarszające się warunki życia, brak pracy a w konsekwencji środków na utrzymanie rodziny, tragedie rodzinne, przemoc w rodzinie, stale rosnąca liczba bezdomnych i niezaradnych życiowo – wszystko to sprawia, że liczba osób potrzebujących pomocy stale rośnie. Właśnie tę lukę w obszarze opieki społecznej na terenie powiatu wągrowieckiego wypełnia swoją działalnością nasze Stowarzyszenie, będące dopełnieniem zadań samorządowych w tym zakresie.
W przedstawionym obszarze działania organizacja nie może działać sama. W zakresie opieki nad bezdomnymi, ubogimi i niezaradnymi życiowo występuje wspólnota interesów. Zakres świadczonej pomocy społecznej przez samorządy gmin powiatu wągrowieckiego z uwagi na ograniczoną ilość środków w stosunku do potrzeb jest niewystarczający. Istnieje więc pełna współpraca Stowarzyszenia z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, ale z drugiej strony to właśnie społeczność lokalna stanowi siłę Stowarzyszenia. Ta wzajemna współpraca i przenikanie się potrzeb i celów utwierdza nas w przekonaniu, że organizacja spełnia oczekiwania mieszkańców miasta i gmin powiatu wągrowieckiego i ma trwałe poparcie społeczności, dla której działa.
W zakresie rozwinięcia centrum opieki paliatywnej występuje pełne zrozumienie ze strony władz samorządowych gmin, miast, powiatu wągrowieckiego i województwa wielkopolskiego. Prawie wszystkie samorządy, w różnej wysokości, na miarę swoich możliwości współfinansowały budowę Hospicjum (łącznie około 25% ogółu kosztów budowy).

 


Regulamin jadłodajni

1. Jadłodajnię prowadzoną przez Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, zlokalizowaną przy Parafii p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu nadzoruje bezpośrednio Prezes Zarządu Stowarzyszenia – ks. kan. Andrzej Rygielski.

2. Działalnością Jadłodajni kieruje Kucharka i jej podlegają i zobowiązane są wykonywać jej polecenia wszystkie osoby korzystające z Jadłodajni.

3. Prawo korzystania z Jadłodajni mają wszystkie osoby ubogie, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać lub nie są zdolne do samodzielnego przygotowywania sobie posiłków.

4. Zasadą jest, że każda osoba, z zastrzeżeniem punktu 5, która zgłosi się do Jadłodajni otrzyma bezpłatny posiłek, natomiast posiłki nie są wydawane „na wynos” do spożycia poza lokalem Jadłodajni.

5. Posiłki wydawane są wyłącznie osobom trzeźwym, nie będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kwestie sporne co do trzeźwości korzystających z bezpłatnych posiłków, rozstrzyga Policja lub Straż Miejska.

6. Za garderobę i inne rzeczy wartościowe pozostawione przez korzystających z posiłków Jadłodajnia nie ponosi odpowiedzialności. Każdy z gości Jadłodajni we własnym zakresie ma obowiązek zadbania o swoje mienie.

7. Wszystkie osoby przebywające w lokalu Jadłodajni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zakazów:

  • przynoszenia do Jadłodajni alkoholu oraz środków odurzających, jak również ich używania w lokalu Jadłodajni;
  • palenia tytoniu;
  • nieposzanowania i rozmyślnego niszczenia wyposażenia Jadłodajni;
  • dokonywania kradzieży i innych czynów niezgodnych z zasadami moralnymi;
  • wszczynania awantur i bójek;

W sytuacji naruszenia ww. zakazów personel Jadłodajni ma prawo wezwać na interwencję Straż Miejska lub Policję.

8. Jadłodajnia czynna jest przez wszystkie dni tygodnia. Bezpłatne posiłki wydawane są codziennie od godziny 12.00 do godziny 13.00.

9. Osobom nie przestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu nie będą wydawane bezpłatne posiłki.