I KOMUNIA W NASZEJ PARAFII  –   III NIEDZIELA MAJA                                                           / w roku 2024 – 2 grupy w niedzielę – 19 maja/ 

Szkoła Podstawowa nr 1 – godz. 10.00

Szkoła Podstawowa nr 4 i pozostałe szkoły – godz. 12.00

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy na katechezę parafialną  w drugą sobotę miesiąca:

Grupa I  na godz. 11.00

Grupa II na godz. 12.00

Obecność obowiązkowa!

 1. Rodzice zobowiązani są pomagać swojemu dziecku w odpowiednim religijnym przygotowaniu do

przyjęcia po raz pierwszy żywego Boga i wspólnie uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła.

 1. Dzieci uczestniczą w każdej niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00 i zajmują miejsca w pierwszych

            ławkach. /Towarzyszy cała rodzina zajmując miejsca w innym miejscu w kościele/.

Szczegółowy rachunek sumienia – dla dzieci

1) Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?

2) Czy za grzechy szczerze żałowałem i postanowiłem poprawę?

3) Czy wyznałem wszystkie grzechy śmiertelne?

4) Czy wypełniłem dokładnie zadaną pokutę?

5) Czy w miarę możności naprawiłem wyrządzoną szkodę?

Z pierwszego przykazania:

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwę codzienną?

Czy podczas modlitwy byłem dobrowolnie roztargniony?

Czy wstydziłem się wyznawać swoją wiarę?

Czy dobrowolnie powątpiewałem o prawdach wiary?

Z drugiego przykazania:

Czy wzywałem imiona Świętych lekkomyślnie i bez uszanowania?

Czy wymawiałem imiona święte w gniewie lub w żartach?

Czy przysięgałem niepotrzebnie?

Czy może przysięgałem fałszywie?

Czy mówiłem niewłaściwie o rzeczach świętych?

Z trzeciego przykazania:

Czy z własnej woli opuściłem Mszę świętą w niedzielę lub w święto?

Czy z własnej woli spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy wyszedłem przed jej zakończeniem?

Czy zachowywałem się w kościele niepobożnie?

Czy w święto pracowałem ciężko bez koniecznej potrzeby?

Czy w inny sposób znieważyłem dzień święty?

Z czwartego przykazania:

Czy zaniedbywałem modlitwę za rodziców?

Czy odpowiadałem zuchwale rodzicom i przełożonym?

Czy rodziców i przełożonych martwiłem lub pobudzałem do gniewu?

Czy im źle życzyłem lub o nich źle mówiłem?

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy wyśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Czy dokuczałem im?

Z piątego przykazania:

Czy szkodziłem sobie na zdrowiu np. przez picie alkoholu lub palenie papierosów?

Czy źle życzyłem bliźnim lub odgrażałem się im?

Czy ich przezywałem lub przeklinałem?

Czy dokuczałem bliźnim lub biłem ich?

Czy namawiałem ich do czegoś złego?

Czy gorszyłem ich przez zły przykład?

Czy chciałem się na kim zemścić?

Czy dręczyłem ptaki lub zwierzęta?

Z szóstego przykazania:

Czy dobrowolnie myślałem o rzeczach bezwstydnych?

Czy pragnąłem rzeczy bezwstydnych?

Czy mówiłem o nich lub chętnie słuchałem?

Czy z upodobaniem patrzyłem się na rzeczy lub obrazki nieprzyzwoite?

Czy pisałem lub rysowałem coś nieprzyzwoitego?

Czy popełniałem bezwstydne uczynki sam lub z drugimi?

Czy zezwalałem na nie?

Czy wyśmiewałem innych za ich skromność i wstydliwość?

Z siódmego przykazania:

Czy ukradłem co? komu? ile?

Czy nabywałem lub przechowywałem rzeczy skradzione?

Czy zatrzymywałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy oszukałem bliźniego lub zniszczyłem jego własność?

Czy zniszczyłem własność państwową lub społeczną?

Czy zaniedbałem wynagrodzić wyrządzoną szkodę?

Czy w jakikolwiek sposób byłem współwinny kradzieży, popełnionej przez kogoś innego?

Czy współdziałałem w wyrządzaniu bliźnim jakiejkolwiek innej szkody na własności?

Z ósmego przykazania:

Czy kłamałem?

Czy byłem obłudny?

Czy podejrzewałem kogoś lekkomyślnie?

Czy posądzałem niesprawiedliwie bliźniego o coś złego?

Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźnich?

Czy obraziłem kogo obelżywym słowem lub uczynkiem?

Czy poróżniłem bliźnich przez plotki?

Z dziewiątego i dziesiątego przykazania:

Czy miałem grzeszne pożądania? jakie?

Z przy kazań kościelnych:

Czy jadłem mięso w dni postne bez koniecznej potrzeby lub bez dyspensy?

Czy zaniedbałem spowiedź i Komunię świętą wielkanocną?

Z grzechów głównych:

Czy wynosiłem się nad innych i innymi gardziłem?

Czy byłem chciwy i nieuczynny dla drugich?

Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia?

Czy smuciłem się z cudzego powodzenia?

Czy piłem alkohol?

Czy przebrałem miarę w jedzeniu i piciu?

Czy się złościłem? na kogo?

Czy dawałem powód do kłótni lub bójki?

Czy byłem leniwy do modlitwy i nauki?

Z obowiązków stanu:

Czy lekkomyślnie opuszczałem lekcje szkolne?

Czy nie uczyłem się zadanych lekcji?

Czy zaniedbywałem inną pracę obowiązkową?

Czy spisywałem, lub dawałem do spisania pracę domową?

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

Stanowi ono najlepsze przygotowanie religijne dziecka na całe życie.  W przygotowaniu tym ukazujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczące pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i praktykę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:

– prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;

–  rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziecko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wymaganą wiedzę religijną.

–  Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej.

Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko będące w niebezpieczeństwie śmierci.

 1. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systematycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy nawiązać kontakt z rodzicami.
 2. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakładach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opiniękatechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specjalistów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.
 3. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechizację, przygotowującą do pierwszej spowiedzi iKomunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesiącach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorganizować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego (zob. Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych).
 4. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej według programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji.
  – pierwsze dwa lata (dzieci z klas zerowych i pierwszych) stanowią dalsze przygotowanie do życia sakramentalnego;
  – trzeci rok katechizacji (dzieci klas drugich) jest zasadniczym i bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
 5. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w parafii oraz katecheci zakonni i świeccy.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechizacji” w punkcie 9a czytamy „dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (…) we własnej parafii;

 1. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.
 2. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpoczynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, powinien poinformować rodziców o formie przygotowania oraz określić kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.
 3. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej na podstawie:
 1. systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
 2. systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;
 3. uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;
 4. uczestnictwa w rekolekcjach sw. adewntowych i wielkanocnych.

W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, należy przeprowadzić egzamin. Dziecko nie uczęszczające na katechizację i mszę św. niedzielną, nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 1. W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci należy uwzględnić także ich rodziców. Zachęca się rodziców (tam, gdzie to jest tylko możliwe) do brania udziału w katechizacji dzieci. Organizuje się, poza powszechnie praktykowanymi wywiadówkami, dodatkowe spotkania dla rodziców i ich dzieci w celu wytworzenia właściwej atmosfery religijnej.
 1. Ważnym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zwłaszcza dziecka religijnie zaniedbanego, powinny być odwiedziny katechety w domu, w celu zapoznania się z sytuacją dziecka i w miarę możliwości udzielenia pomocy.
 2. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji szkolnej według określonego programu nauki religii zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej według programu zatwierdzonego przez Biskupa Włocławskiego .
  Dla dzieci uczęszczających do klas trzecich i ich rodziców należy zorganizować cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:
 • wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające przygotowanie;
 • październik – nabożeństwo różańcowe; poświęcenie różańców;
 • listopad – nabożeństwo za zmarłych;
 • grudzień – udział w rekolekcjach adwentowych; poświęcenie medalików;
 • luty – Msza Święta z poświęceniem świec;
 • marzec – udział w rekolekcjach wielkopostnych; poświęcenie książeczek do modlitwy;
 • kwiecień – nabożeństwo przygotowujące do pierwszej spowiedzi świętej; rachunek sumienia.
 1. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spotkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom praktycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości
  1. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.
  2. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego. Kapłani winni z wielką delikatnością i dobrocią podejść do dziecka, aby umożliwić mu religijne przeżycie tego sakramentu. Zaleca się, aby spowiedź ta odbywała się w ramach nabożeństwa pokutnego (zob. Obrzędy pokuty). Gdy jest duża grupa dzieci, należy wyznaczyć godziny spowiedzi dla poszczególnych mniejszych grup.
  3. Dzień Pierwszej Komunii Świętej należy urządzać uroczyście (bez przedłużania nabożeństwa, ale i bez pośpiechu), aby dzieci i ich rodziny przeżyły ten moment z głęboką wiarą i zapamiętały na całe życie.
  4. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej winna odbyć się w niedzielę lub w święto, w godzinach rannych.
  5. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:
  1. powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed kościołem;
  2. pokropienie wodą święconą;
  3. błogosławieństwo rodziców;
  4. procesjonalne wejście do świątyni;
  5. rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;
  6. dostosowane czytania (wykonują rodzice);
  7. modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców;
  8. dziękczynienie po Komunii Świętej, w formie responsoryjnej modlitwy. We Mszy Świętej należy uwzględnić tradycyjne pieśni eucharystyczne.
  9. Racje duszpasterskie przemawiają za tym, aby grupy dzieci nie były liczne,
  10. Zaleca się założenie przez dzieci ujednoliconego stroju komunijnego (najlepiej alby).
  11. Usilnie zaleca się, aby domowe zgromadzenia rodzinne z racji Pierwszej Komunii Świętej miały charakter religijny.
  12. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia Święta jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.
  13. W kancelarii parafialnej powinna znajdować się księga, w której zapisuje się imiona i nazwiska przystępujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
  14. Przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej nie należy zlecać początkującym katechetom.